1. Voor de afname van een dienst, is een overeenkomst (mondeling of schriftelijk) verplicht.
 2. Na akkoord voor levering van Dienst(en) (mondeling of schriftelijk) door zowel Gebruiker als Afnemer is de overeenkomst tussen Gebruiker en Afnemer bindend en zijn de Algemene voorwaarden van Gebruiker van kracht.
 3. Na akkoord voor levering van Dienst(en) (mondeling of schriftelijk) heeft de Afnemer een bedenktijd tot aanvang van de eerste les, maar maximaal veertien (14) dagen na akkoord voor levering van Dienst(en) (mondeling of schriftelijk).
 4. Na akkoord voor levering van Dienst(en) (mondeling of schriftelijk) wordt door Gebruiker een factuur gestuurd waarnaar de betaaltermijn beschreven in Artikel 7 van kracht gaat.
 5. De voorwaarden voor annulering zijn omschreven in Artikel 8.
 1. De Gebruiker zal de overeenkomst tot dienstverlening naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, daarentegen is de Afnemer persoonlijk verantwoordelijk voor het gewenste resultaat.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
 1. De overeenkomst tussen Gebruiker en Afnemer wordt aangegaan voor bepaalde tijd, waarvan de periode bepaald wordt door de eigenschappen van de afgenomen Dienst(en).
 2. De Gebruiker zal er alles aan doen om de afgenomen dienst binnen het afgesproken termijn te leveren.
 3. Bij het niet (volledig) leveren van de dienst heeft de Afnemer recht op een restitutie dan wel een vergoeding die in verhouding staat met (een deel van) de niet geleverde dienst, tenzij er sprake is van overmacht. In geval van overmacht gelden de voorwaarden zoals omschreven in Artikel 9.
 1. De betaaltermijn kan per dienst verschillen. Hieronder volgen de voorwaarden van betaling per product:
  • Groepslessen worden minimaal per 5 lessen afgenomen, met een lengte van minimaal 1 uur op locatie van de Afnemer. Betaling geschiedt voor aanvang van de eerste les, maar binnen maximaal 14 dagen na ontvangen van factuur.
  • Privélessen worden per minimaal 5 lessen afgenomen, met een lengte van minimaal 1 uur op locatie van de Afnemer met een maximum van 3 danskoppels; lees 6 personen. Betaling geschiedt voor aanvang van de eerste les, maar binnen maximaal 14 dagen na ontvangen van factuur.
  • Workshops worden per workshop afgenomen, met een lengte van minimaal 1 uur op locatie van de klant. Betaling geschiedt voor aanvang van de workshop, maar binnen maximaal 14 dagen na ontvangen van factuur.
  • Demonstraties worden per demonstratie afgenomen waarbij de lengte van de demonstratie in overleg tussen Gebruiker en Afnemer wordt afgesproken. Betaling geschiedt voor aanvang van de demonstratie, maar binnen maximaal 14 dagen na ontvangen van factuur.
 2. Voor alle aangeboden Diensten worden reiskosten in rekening gebracht, berekend door retour routeplanner:  https://www.anwb.nl/verkeer/routeplanner vanuit het huisadres van Gebruiker tot locatie van de Afnemer en terug a € 0,30 per kilometer.
 3. Voor alle aangeboden Diensten zal er bij het verstrijken van het betaaltermijn een aanmaning worden verstuurd, tot maximaal 3 aanmaningen. Alle onkosten worden bij het factuurbedrag opgeteld en bij de Afnemer in rekening worden gebracht.
 4. Indien de Afnemer na ontvangen van de derde aanmaning binnen 72 uur het volledige bedrag niet heeft voldaan wordt de overeenkomst ontbonden. Alle onkosten worden bij de Afnemer in rekening gebracht.
 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst ten alle tijden annuleren, hetzij mondeling hetzij schriftelijk.
 2. In geval van annulering door de Afnemer binnen het termijn van de bedenktijd zoals genoemd in Artikel 4 heeft de Afnemer recht op restitutie.
 3. In geval van annulering door de Afnemer na het verstrijken van de bedenktijd zoals genoemd in Artikel 4 heeft de Afnemer geen recht op restitutie.
 4. De Gebruiker behoudt zich het recht om tot 7 dagen voor datum levering van de Dienst(en) de overeenkomst te annuleren. Indien betaling door de Afnemer is voldaan, heeft de Afnemer recht op restitutie.
 1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van de dienstverlening, indien Gebruiker gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. In geval van overmacht vindt er geen restitutie plaats, tenzij onderling gezamenlijk anders is afgesproken.
 1. De algemene huisregels van de locatie van/geregeld door de Afnemer zijn te allen tijden van kracht.
 2. Zorg voor een goede persoonlijke hygiëne.
 3. (Cursisten van) de Afnemer doen hun best om +/- 5 minuten voor de Dienst aanwezig te zijn.
 4. Respecteer tijdens het dansen de wensen van de andere aanwezigen.

Copyright © 2024 Cuban Salsa y Mas | Alle rechten voorbehouden.
Algemene Voorwaarden
Privacybeleid
Cookiebeleid (EU)